MÓZG

art venue / social club / residential space

patronite - Mózg

Wesprzyj nas

Projekt dotyczy zbiórki funduszy na renowację działającego od 1994 roku miejsca prezentacji sztuki współczesnej oraz miejsca spotkań - klubu Mózg.

Mózg jest miejscem rozpoznawalnym na światowej mapie niezależnie działających ośrodków kultury.
Klub znany jest przede wszystkim z działań związanych z muzyką eksperymentalną oraz improwizowaną, ale w jego wnętrzach od lat występują nie tylko muzycy z całego świata, ale także artyści wizualni, odbywają się festiwale filmowe, wystawy plastyczne i fotograficzne, prowadzona jest działalność edukacyjna. Oprócz tego jest to miejsce spotkań ludzi sztuki.

Po 26 latach działalności w ponad 100-letnim budynku przyszedł czas na niezbędne działania poprawiające stan techniczny oraz wyposażenie klubu.

Mózg Foundation, organizacji pozarządowej zarządzającej działaniami Mózgu, przyznane zostało unijne dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu nagłośnieniowego, dostosowania klubu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie i wytłumienie pomieszczeń oraz poprawienie ich ogólnego stanu.
Działania odbyć mają się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy.
Przyznane dofinansowanie to 511 000 zł. Dofinansowanie stanowić może jednak 75% całego kosztu, potrzebne jest zatem 25% środków z innego źródła. Liczymy bardzo, że jednym z tych źródeł stanie się ta właśnie zbiórka. Celem jest zatem zebranie około 127 000 zł czyli niecałe €30 000.

Bardzo chcielibyśmy, aby ten cel udało się osiągnąć. Mózg od ponad ćwierć wieku jest sceną dla setek artystów z całego świata. To scena otwarta na niczym nie ograniczany eksperyment, mający służyć rozwojowi sztuki, jako narzędzia rozwoju osobowego. To miejsce, w którym kształtują swoje poglądy kolejne pokolenia poszukujących i myślących ludzi.

Support us

This is a collection of funds for te renovation of Mózg club - a place that was founded in 1994 and since then has been presenting contemporary art and has served as a meeting spot for many.

Mózg is a recognisable place on the world map of idependent culture centres. The club is best known for its activities related to experimental and improvised music, however, apart from musicians from all over the world it also hosted visual artists. Film festivals, photographic and visual exhibitions also took place here. It is a place of education and a meeting spot for the people of arts.

After 26 years of activity it is high time the 100-year-old building undergoes necessary renovation that will improve the technical condition. The clubs equipment also needs an update.

Mózg Foundation is a non-government organisation that manages the activity of Mózg. It received funding from the EU for the purchase of necessary sound equipment, adapting the clubs infrastructure to meet the needs of the disabled, warming and sound-proofing of the rooms and improving their general condition. The project is a part of the Municipal Revitalization Program of the City of Bydgoszcz (Gminy Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy). The amount of funds awarded equals 511 000 zł and can constitute 75% of the entire cost of the works. Therefore we need to find another source for the remaining 25%. We are hoping that this collection will become one of those alternate sources. The goal is about 127 000 zł so a little less than 30 000 EUR. We would really like to achieve this goal. For over a quarter of a century the stage at Mózg has been open for hundreds of artists from all over the globe. It was open for unbounded experiment that drives the development of art as a tool for personal growth. Mózg is a place, where future generations of seeking and thinking people shape their minds.

patronite - Mózg